Logo Cung Cấp
Ngành thuế tập trung hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp

Ngành thuế tập trung hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp

1 năm trước enternews.vn

Cùng với cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành Thuế sẽ tập trung hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.


86% doanh nghiệp đánh giá cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thời gian qua Ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực Thuế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế để cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; qua đó đã cắt giảm được hàng trăm giờ nộp thuế cho doanh nghiệp góp phần cải thiện Chỉ số “Nộp thuế” và cải thiện môi trường kinh doanh.

Đáng chú ý là năm 2019, đã trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 với nhiều nội dung mới được quy định xuất phát từ yêu cầu của cải cách hành chính, nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế...

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục về thuế. Đến nay cơ bản các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp đã được thực hiện qua phương thức điện tử với 133/304 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4.

Tính đến tháng 10/2019 đã có trên 99% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử; ngành Thuế đã phối hợp với 52 Ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với trên 99% doanh nghiệp tham gia. Việc hoàn thuế điện tử cũng được trên 93% số doanh nghiệp hoàn thuế tham gia.

Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận/huyện/thị xã/thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII nhằm đảm bảo kiện toàn, tinh gọn bộ máy của ngành thuế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suất, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu đến đến cuối năm 2020 giảm tối thiểu 50% tổng số các Chi cục Thuế.

Tại Báo cáo Đánh giá Cải cách Thủ tục Hành chính Thuế năm 2019 cho thấy, sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm % so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm % so với năm 2014.

So với cuộc khảo sát năm 2016 có 3 chỉ số tăng điểm, 2 chỉ số giảm điểm, trong đó chỉ số thành phần “sự phục vụ của công chức thuế” được doanh nghiệp đánh giá là có tiến bộ nhất, tăng 1,5 điểm. Hai chỉ số “tiếp cận thông tin” và “kết quả giải quyết công việc” có kết quả tăng lần lượt là 0,23 điểm và 0,41 điểm. Hai chỉ số thành phần còn lại giảm điểm nhẹ là “thực hiện thủ tục hành chính thuế” (giảm 0,14 điểm) và “thanh tra kiểm tra thuế” (giảm 0,52 điểm).

Cụ thể, về thực hiện thủ tục hành chính thuế, trong 9 thủ tục được khảo sát năm 2019 liệt kê, có 3 thủ tục hành chính thuế được doanh nghiệp đánh giá là dễ và tương đối dễ dàng để thực hiện. Cao nhất là nộp thuế (98%); mua, đăng ký, báo cáo sử dụng hóa đơn thuế (94%); khai thuế, khai quyết toán thuế (92%). Về sự hỗ trợ của cơ quan thuế, 86% doanh nghiệp đánh giá cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả và 83% đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan thuế là kịp thời. Về công tác thanh, kiểm tra thuế, 94% doanh nghiệp cho biết thời gian kiểm tra, thanh tra thuế đúng với quyết định công bố; 93% doanh nghiệp được giải trình với đoàn kiểm tra, thanh tra thuế về những vấn đề chưa rõ…

Mặc dù vậy, thông qua kết quả khảo sát, doanh nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tế, như: hệ thống chính sách còn phức tạp; văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều lần gây khó khăn trong việc áp dụng; việc thực hiện chính sách thuế của cơ quan thuế các địa phương đối với cùng 1 loại thủ tục hành chính đôi khi còn khác nhau; thủ tục nộp thuế điện tử còn bị chậm, lỗi kỹ thuật...

Trên cơ sở này, 74% doanh nghiệp đề xuất cơ quan thuế “tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế”; 56% doanh nghiệp đề nghị “nâng cao chất lượng các hình thức cung cấp thông tin”, trong đó hỗ trợ chi tiết, cụ thể hơn nữa cho từng nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; 51% doanh nghiệp đề nghị “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính thuế”.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, thông qua kết quả của cuộc khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 đối với cải cách thủ tục hành chính thuế này, đã chứng minh những nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính/cơ quan thuế trong thời gian qua là đúng hướng, đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới đánh giá năm 2020, thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 300 giờ so với năm 2014 và giảm 114 giờ so với năm 2019; Số lần nộp thuế được ghi nhận giảm 15 lần so với năm 2014 và giảm 4 lần so với năm 2019; Xếp hạng về chỉ số Nộp thuế tăng 64 bậc từ 2015-2019 (từ thứ 173 lên 109/190)…

Theo ông Trần Xuân Hà, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Tổng cục Thuế/cơ quan Thuế các địa phương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế, thu đúng thu đủ, chống thất thu ngân sách; đảm bảo phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa những trường hợp trốn thuế, tránh thuế hay làm xói mòn cơ sở thuế. Đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó tập trung hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hằng Hà