Logo Cung Cấp
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng và trước hạn đạt trên 97%

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng và trước hạn đạt trên 97%

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Long Thành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, tổ chức nhiều cuộc làm việc thường xuyên, đột xuất nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này.


UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai đồng bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thống nhất theo hướng dẫn chung và cơ bản đi vào nề nếp; tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao...

Nhờ đó, trong tổng số hồ sơ tiếp nhận trên 138,5 ngàn đã tập trung giải quyết đúng và trước hạn trên 137 ngàn hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 97%). Riêng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 96,4%; tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức qua hệ thống đánh giá tự động đạt trên 99%.

Huyền Linh