Logo Cung Cấp
Thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương các cách thức hợp pháp khác

Thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương các cách thức hợp pháp khác

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Để thực hiện TTHC bằng phương thức điện tử, tổ chức, cá nhân phải có danh tính điện tử hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và công cụ xác thực điện tử ở mức độ an toàn theo yêu cầu để xác thực.


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP, giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, trình Chính phủ trong tháng 12-2019.

Theo dự thảo, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành các bước thực hiện TTHC thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Việc tổ chức thực hiện, tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cách thức điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội

Cá nhân, tổ chức không phải khai, nộp lại những thông tin, hồ sơ đã cung cấp và được cơ quan hành chính nhà nước công nhận dưới dạng điện tử. Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử không làm phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân.

Để thực hiện TTHC bằng phương thức điện tử, tổ chức, cá nhân phải có danh tính điện tử hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và công cụ xác thực điện tử ở mức độ an toàn theo yêu cầu để xác thực.

Hình thức, mức độ an toàn của danh tính điện tử và công cụ xác thực điện tử do Cơ quan cung cấp việc thực hiện TTHC điện tử xác định, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định về định danh và xác thực điện tử và văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC.

Tổ chức, cá nhân sau khi đăng nhập và xác thực thành công bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia thì được truy cập vào các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh mà không cần thực hiện đăng nhập vào các Cổng này.

Để nộp hồ sơ điện tử thực hiện TTHC, Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân khai mẫu đơn, tờ khai điện tử được định dạng sẵn trên hệ thống. Các thông tin sau khi được ghi nhận nếu được tổ chức, cá nhân đồng ý sẽ được hệ thống lưu giữ và đề xuất điền tự động các nội dung này trong các lần làm TTHC sau đó.

Sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ điện tử thực hiện TTHC và gửi cơ quan có thẩm quyền trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, hệ thống phản hồi ghi nhận về việc nộp hồ sơ và thông tin về thời điểm chính thức tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thời hạn việc bổ sung hồ sơ.

H.L