Logo Cung Cấp
Xứng đáng đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua số II

Xứng đáng đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua số II

1 năm trước thanhtra.com.vn

Năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua số II, là một trong 18 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2018 và vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ.


Thanh tra Bộ Tài chính nhận Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Trần Quý

Ông Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 và nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối Thi đua số II, đến nay, Thanh tra ngành Tài chính đã cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác năm đề ra.

Chỉ tính trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, đến nay, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 57.841 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 308.166 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 10.521 vụ.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị xử lý về tài chính 33.223.160 triệu đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là 9.364.619 triệu đồng; ghi thu, ghi chi NSNN tiền đất 543.787 triệu đồng; thu, nộp các quỹ 8.177 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 34.277 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 35.913 triệu đồng; giảm lỗ 21.458.883 triệu đồng; giảm khấu trừ 1.333.889 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 443.615 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.514.440 triệu đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 8.050.647 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Trần Quý

Qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 15 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, ban hành 16 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1.646.037 triệu đồng, trong đó, thu nộp NSNN 585.909 triệu đồng; ghi thu, ghi chi NSNN tiền đất 543.787 triệu đồng; thu, nộp các quỹ 8.177 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 33.949 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 35.476 triệu đồng; xử lý tài chính khác 438.739 triệu đồng.

Đối với công tác thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ đã triển khai 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại các đơn vị trong ngành, ban hành 7 kết luận thanh tra và 3 báo cáo kết quả kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ với tổng kiến nghị xử lý về tài chính 82.644 triệu đồng. Trong đó, thu nộp NSNN 77.825 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 328 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 437 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 4.054 triệu đồng.

Khối Thi đua số II ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: Trần Quý

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra đã thu về NSNN số tiền 1.074.118 triệu đồng, trong đó, các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính là 9.886 triệu đồng; các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành là 1.064.232 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, bên cạnh việc phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách, Thanh tra Bộ Tài chính đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế, chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, khắc phục những sơ hở, bất cập, phòng ngừa phát sinh tham nhũng, lãng phí.

“Với tiến độ thực hiện kế hoạch như hiện nay, chậm nhất đến khoảng 20/12, Thanh tra ngành Tài chính nói chung và Thanh tra Bộ Tài chính nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm đã đề ra” - ông Trần Văn Vượng khẳng định.

Trần Quý