Logo Cung Cấp
'Tinh giản biên chế là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước'

'Tinh giản biên chế là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước'

1 năm trước www.vietnamplus.vn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.


(Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội diễn ra sáng 22/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh đến hai giải pháp đột phá để cải cách tiền lương.

Cụ thể là, thứ nhất, sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Thứ hai là bố trí nguồn lực-tiền để cải cách tiền lương.

Đây là hai giải pháp mấu chốt trong các giải pháp về cải cách tiền lương cho cả hai khu vực công-tư.

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Dự họp có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban của Quốc hội.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trên thực tiễn và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan; thảo luận các vấn đề liên quan tới xây dựng thang, bảng lương mới và việc bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, trên cơ sở tinh gọn của cơ quan hành chính và phát huy sự năng động, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng cho biết, Trung ương đã quyết dành 40% phần vượt thu ngân sách trung ương và 70% vượt thu ngân sách địa phương trong giai đoạn 2018- 2020 để dành cho cải cách tiền lương mới từ năm 2021.

Kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết 27, các cơ quan đã triển khai được một số công việc quan trọng. Mới đây, các đại biểu Quốc hội đã đồng thuận cao biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), thể chế hóa được yêu cầu của Nghị quyết Trung ương về độ tuổi nghỉ hưu và nhiều nội dung liên quan tới khu vực doanh nghiệp như tiền lương tối thiểu, hội đồng tiền lương, phương pháp trả lương...

Chính phủ cũng chuẩn bị ban hành nghị định về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp nhà nước.Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ và các quyết định về cơ chế tiền lương đặc thù đối với một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị như một số đơn vị cấp cục của Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải...

Thủ tướng cũng sẽ ban hành một chỉ thị về việc triển khai cơ chế lương đặc thù với một số đơn vị trong hệ thống chính trị.

Theo đó, Thủ tướng cho phép các đơn vị này thực hiện cơ chế tiền lương đặc thù tới hết năm 2020 để sắp xếp lại, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021, bảo đảm minh bạch sự nghiệp công với dịch vụ hành chính công và tạo thuận lợi cho các vấn đề khác như kiểm tra chuyên ngành...

Về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công, Chính phủ đang sửa đổi Nghị định 16/2015/NĐ-CP (quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập) theo hướng áp dụng chung cho các đơn vị trên tinh thần quán triệt cụ thể Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW.

Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi Nghị định số 55/2012/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP về biên chế, vị trí việc làm. Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, các bộ, ngành, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ đề xuất chính sách tiền lương, thang bảng lương cho ngành nghề của mình; Ban Tổ chức Trung ương sẽ xây dựng quy định về chức danh tương đương; Bộ Nội vụ xây dựng chế độ thông tin báo cáo về thực hiện chính sách cải cách tiền lương.../.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)