Logo Cung Cấp
Đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác dân vận

Đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác dân vận

1 năm trước vnews.gov.vn


Chiều nay (9/12), tại Bắc Ninh, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những vấn đề lý luận và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.