Logo Cung Cấp
Cơ quan chức năng trả lời

Cơ quan chức năng trả lời

2 năm trước baothanhhoa.vn

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:


Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa bàn giao 75.680 m2 đất cho xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành quản lý theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 15-4-2009 của UBND tỉnh: Ngày 12-10-2018, UBND huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa và các đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao 75.680 m2 đất cho xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành quản lý theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 15-4-2009 của UBND tỉnh (tại biên bản bàn giao ngày 12-10-2018).

Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị điều chỉnh giảm giá thuê đất phi nông nghiệp hai bên cầu vượt đường sắt thuộc xã Quang Trung do vị trí đất nằm phía dưới cầu vượt: Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn tổ chức thu thập thông tin, điều tra khảo sát giá đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường theo khu vực, tuyến đường, vị trí, vùng giáp ranh đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nói riêng làm cơ sở xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; giá thuê đất khu vực nêu trên sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Cử tri huyện Tĩnh Gia đề nghị đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cảng cá Lạch Bạng: Ngày 16-5-2013, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có Công văn số 512/BQLKKTNS-QLQH về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tại khu vực Cảng cá Lạch Bạng theo đề nghị của Công ty TNHH Thọ Dương - Hải Bình; tuy nhiên đến nay, công ty vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục và triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp xây dựng kế hoạch thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư khu xử lý nước thải, đảm bảo môi trường trong khu kinh tế; đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bạng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cử tri các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nga Sơn đề nghị quan tâm công tác xử lý rác thải sinh hoạt, hỗ trợ xây dựng lò đốt xử lý rác thải: Ngày 8-12-2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND trong đó quy định các chính sách hỗ trợ về hạ tầng ngoài hàng rào, hỗ trợ chi phí xử lý rác thải nhằm tăng cường kêu gọi đầu tư xã hội hóa xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt. Đến ngày 4-7-2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt sử dụng ngân sách Nhà nước; chỉ đạo xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý CTR; theo đó, hoạt động đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tiếp tục được hỗ trợ kinh phí ở mức cao hơn. Đồng thời, để giải quyết các tồn tại trong việc triển khai quy hoạch quản lý CTR, UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng xây dựng phương án quản lý CTR và giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập đề án thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt. Sau khi các hồ sơ trên được UBND tỉnh phê duyệt, căn cứ phương án xử lý cụ thể của các địa phương để có giải pháp kêu gọi xã hội hóa đầu tư hoặc đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

M.H