Logo Cung Cấp
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên, Hà Tĩnh

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên, Hà Tĩnh

2 năm trước baochinhphu.vn

Các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Phú Yên và Hà Tĩnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.


Thành phố Hà Tĩnh

Tại Nghị quyết số 817/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Cụ thể như sau: Đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Sông Cầu, nhập toàn bộ 11,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.997 người của xã Xuân Hòa vào xã Xuân Cảnh. Sau khi nhập, xã Xuân Cảnh có 32,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.899 người. Sau khi sắp xếp, thị xã Sông Cầu có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 04 phường và 09 xã.

Đối với huyện Tuy An, thành lập xã An Hòa Hải trên cơ sở nhập toàn bộ 14,28 km2 diện tích tự nhiên, 3.726 người của xã An Hải và toàn bộ 22,03 km2 diện tích tự nhiên, 11.782 người của xã An Hòa. Sau khi thành lập, xã An Hòa Hải có 36,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.508 người. Sau khi sắp xếp, huyện Tuy An có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 01 thị trấn.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Yên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 110 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 16 phường và 08 thị trấn.

Tại Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê.
Cụ thể, đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, Nghị quyết nêu rõ: Thành lập xã Đồng Môn trên cơ sở nhập toàn bộ 3,4 km2 diện tích tự nhiên, 3.749 người của xã Thạch Đồng và toàn bộ 5,53 km2 diện tích tự nhiên, 3.185 người của xã Thạch Môn. Sau khi thành lập, xã Đồng Môn có 8,93 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.934 người. Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Tĩnh có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 xã và 10 phường.

Đối với thị xã Kỳ Anh, thành lập xã phường Hưng Trí trên cơ sở nhập toàn bộ 14,78 km2 diện tích tự nhiên, 1.748 người của xã Kỳ Hưng và toàn bộ 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 11.665 người của phường Sông Trí. Sau khi thành lập, phường Hưng Trí có 19,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.413 người. Sau khi sắp xếp, thị xã Kỳ Anh có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường và 05 xã.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc huyện Kỳ Anh, thành lập xã Lâm Hợp trên cơ sở nhập toàn bộ 36,32 km2 diện tích tự nhiên, 4.905 người của xã Kỳ Lâm và toàn bộ 25,33 km2 diện tích tự nhiên, 2.302 người của xã Kỳ Hợp. Sau khi thành lập, xã Lâm Hợp có 61,65 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.207 người. Sau khi sắp xếp, huyện Kỳ Anh có 20 đơn vị hành chính cấp xã…

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 216 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 21 phường và 13 thị trấn.

Tuệ Văn