Logo Cung Cấp
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang

1 năm trước baochinhphu.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang.


Thành phố Điện Biên Phủ

Tại Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên bao gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tủa Chùa.

Cụ thể, đối với đơn vị hành chính của huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, nhập toàn bộ 74,63 km2 diện tích tự nhiên, 6.127 người của xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, toàn bộ 75,99 km2 diện tích tự nhiên, 4.948 người của xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên; toàn bộ 34,74 km2 diện tích tự nhiên, 4.941 người của xã Mường Phăng, huyện Điện Biên và toàn bộ 57,14 km2 diện tích tự nhiên, 4.602 người của xã Pá Khoang, huyện Điện Biên vào thành phố Điện Biên Phủ.

Điều chỉnh 0,72 km2 diện tích tự nhiên, 766 người của xã Thanh Luông, huyện Điện Biên và 0,25 km2 diện tích tự nhiên của xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên vào phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Sau khi điều chỉnh, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ có 7,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.457 người; xã Thanh Luông, huyện Điện Biên có 35,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.976 người…

Sau khi sắp xếp, thành phố Điện Biên Phủ có 308,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 80.366 người, có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường và 05 xã.

Đối với huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, điều chỉnh 11,91 km2 diện tích tự nhiên, 4.255 người của xã Mường Báng vào thị trấn Tủa Chùa. Sau khi sắp xếp, huyện Tủa Chùa có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 01 thị trấn.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 09 phường và 05 thị trấn.

Tại Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang bao gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương.

Cụ thể, sẽ thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang gồm: Phường Đội Cấn, phường Mỹ Lâm, phường An Tường.

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập 03 phường, thành phố Tuyên Quang có 184,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 191.118 người; có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 05 xã.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 04 thị trấn.

Tuệ Văn