Logo Cung Cấp
Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về công tác nhân sự

Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về công tác nhân sự

1 năm trước baochinhphu.vn

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh: Long An, Quảng Ngãi, Bắc Ninh.


Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 91/2019/QH14 quyết nghị ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 92/2019/QH14 quyết nghị ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 809/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Văn Nhiều, kể từ ngày 29/10/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 810/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức, kể từ ngày 8/11/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 812/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, kể từ ngày 14/11/2019.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 811/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Hương Giang, kể từ ngày 14/11/2019.

Chí Kiên