Logo Cung Cấp
Đáp án 'phép tính cộng đơn giản nhưng chỉ 2% học sinh trả lời đúng'

Đáp án 'phép tính cộng đơn giản nhưng chỉ 2% học sinh trả lời đúng'

2 năm trước vtc.vn

Bài toán cộng trừ đơn giản này làm khó rất nhiều học sinh do không thể tìm ra được quy luật chung của các phép tính.


Gọi 3 số hạng lần lượt là A, B, C

Quy luật của mỗi phép tính này đó là:

A + B + C = (A x B)(A x C)[(A x B) + (A x C) - B]

Ví dụ: 5 + 3 + 2

A x B = 5 x 3 = 15

A x C = 5 x 2 = 10

(A x B) + (A x C) - B = 15 + 10 - 3 = 22

Vậy đáp án của phép tính là 151022.

Tương tự với phép tính cuối cùng: 7 + 2 + 5

A x B = 7 x 2 = 14

A x C = 7 x 5 = 35

(A x B) + (A x C) - B = 14 + 35 - 2 = 47

Vậy đáp án của phép tính này là 143547.

(theo Picsdownloadz)

Tùng Lâm