Logo Cung Cấp
13 địa phương thí điểm thi tuyển 76 vị trí lãnh đạo

13 địa phương thí điểm thi tuyển 76 vị trí lãnh đạo

2 năm trước www.tienphong.vn

Bộ Nội vụ cho biết, đã có 9 cơ quan Trung ương tổ chức thi tuyển với 30 vị trí và 13 địa phương thí điểm thi tuyển với 76 vị trí lãnh đạo.


Quảng Ninh là một trong số các địa phương thi tuyển cán bộ lãnh đạo. Ảnh QN

Theo tổng kết của Bộ Nội vụ, tổng biên chế công chức chính thức và dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế được giao năm 2015. Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, đã tinh giản biên chế 50.547 người. Riêng giai đoạn từ 15/10/2018 đến 30/11/2019 giảm 10.047 người.

Sở Nội vụ các địa phương đã tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đến nay, có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Đã trình Thủ tướng Chính phủ thực trạng ban hành các văn bản dưới luật của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, kiến nghị hoàn thiện.

Sau khi luật được thông qua, Bộ Nội vụ dự kiến xây dựng các Nghị định hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật và rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với các quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo việc thực hiện thí điểm Đề án của 14 cơ quan Trung ương và 15 địa phương trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, Bộ Tài chính thực hiện Đề án sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực đối với 32 cục thuế tỉnh, thành phố và cắt giảm được 1.900 tổ/đội thuộc kho bạc nhà nước cấp huyện và 165 phòng thuộc kho bạc nhà nước cấp tỉnh (trong đó, có 43 phòng giao dịch và 122 phòng tham mưu); tỉnh Cao Bằng, sau khi triển khai sắp xếp đã giảm được 158 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục phổ thông, nông nghiệp, văn hóa, du lịch; qua đó, giảm được 498 vị trí lãnh đạo (166 cấp trưởng và 332 cấp phó) tại các đơn vị sự nghiệp công lập…

Về quản lý cán bộ công chức, tại các cơ quan Trung ương, có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí, như Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ. Cùng với đó, 5 cơ quan đã xây dựng kế hoạch, đang triển khai thực hiện (Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Kinh tế Trung ương).

Qua báo cáo của 15 địa phương, có 13 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển, với 76 vị trí, như các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Quảng Ninh… 2 địa phương đang triển khai thực hiện là tỉnh Vĩnh Phúc và Trà Vinh.

Luân Dũng