Logo Cung Cấp
Năm 2020, Đà Nẵng dự thu ngân sách gần 31.000 tỷ đồng

Năm 2020, Đà Nẵng dự thu ngân sách gần 31.000 tỷ đồng

1 năm trước baodautu.vn

Thành phố Đà Nẵng dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020 là trên 30.900 tỷ đồng. Để đạt được con số đó, Đà Nẵng sẽ đề xuất cơ chế thí điểm phát triển kinh tế về đêm trong hoạt động du lịch; điều chỉnh mở rộng các khu công nghiệp…


Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,47% so với năm 2018. Giá trị gia tăng các dịch vụ ước tăng 7,65%; dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển sôi động với số lượt khách lưu trú đạt 7,1 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 2,17 triệu lượt; giá trị công nghiệp - xây dựng ước tăng 4,0%, tuy nhiên chỉ số công nghiệp (iip) năm 2019 chỉ đạt 4,06% so với kế hoạch, lý do là vì 3 phân ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn gồm sản xuất sắt thép, điện tử, sản xuất xe có động cơ giảm mạnh so với năm trước; giá trị gia tăng thủy sản – nông – lâm ước tăng 1,2%…

Tổng thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng ước đạt 28.170 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó thu nội địa đạt 24.420 tỷ đồng và thu thuế xuất nhập khẩu là 3.750 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng sẽ thí điểm phát triển kinh tế về đêm trong hoạt động du lịch để tăng nguồn thu.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, năm 2019, Đà Nẵng đã đón nhận một làn sóng đầu tư mới, khi thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 8.800 tỷ đồng; có 123 dự án FDI được cấp mới, tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 668 triệu USD… Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 40.000 tỷ đồng.

Dù tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh năm 2019 trên địa bàn TP. Đà Nẵng tăng trưởng, tuy nhiên một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kế hoạch như sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp do các ngành sản xuất sắt thép, điện tử, sản xuất xe có động cơ giảm; kim ngạch xuất khẩu giảm…

Thành phố Đà Nẵng sẽ mở rộng quy hoạch Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu GRDP tăng 9%. Để đạt được con số đó, Đà Nẵng sẽ đề xuất cơ chế thí điểm phát triển kinh tế về đêm trong hoạt động du lịch, xây dựng chương trình phát triển sản phẩm du lịch; Đề xuất điều chỉnh mở rộng quy hoạch Khu công nghệ cao Đà Nẵng, triển khai các thủ tục kêu gọi đầu tư vào 3 khu công nghiệp mới là KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Cầm và KCN Hòa Ninh. Ngoài ra, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Năm 2020, TP. Đà Nẵng dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 30.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là trên 26.800 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 4.100 tỷ đồng.

Hoàng Anh