Logo Cung Cấp
Công bố 16 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa xiv thông qua

Công bố 16 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa xiv thông qua

1 năm trước quochoi.vn

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản về việc công bố 16 Nghị quyết đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.


* Cụ thể, các Nghị quyết của Quốc hội gồm:

1) Nghị quyết số 91/NQ-QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

2) Nghị quyết số 92/NQ-QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Theo Nghị quyết, Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội Quyết nghị: Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

3) Nghị quyết số 97/NQ-QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo đó, Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội như sau:

a) Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

b) Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban nhân dân phường.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

4) Nghị quyết số 98/NQ-QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

* Các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm:

1) Nghị quyết số 802/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh kế hoạch vốn vay nước ngoài sang vốn viện trợ (chi thường xuyên) năm 2019 cho tỉnh Trà Vinh. Theo đó, Điều chỉnh giảm 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn vay nước ngoài để bổ sung tương ứng 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài để thực hiện Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh Trà Vinh.

2) Nghị quyết số 809/NQ-UBTVQH14 về việc ban hành Nghị quyết kết quả phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Văn Nhiều, kể từ ngày 29/10/2019.

3) Nghị quyết số 810/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Đức, kể từ ngày 08/11/2019.

4) Nghị quyết số 811/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Hương Giang, kể từ ngày 14/11/2019.

5) Nghị quyết số 812/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Nghị Quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, kể từ ngày 14/11/2019.

6) Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn.

7) Nghị quyết số 814/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 178 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 137 xã, 32 phường và 09 thị trấn.

8) Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên. Sau khi sắp xếp, tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 09 phường và 05 thị trấn.

9) Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 về về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sau khi sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 04 thị trấn.

10) Nghị quyết số 817/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên. Sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Yên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 110 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 16 phường và 08 thị trấn.

11) Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn.

12) Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 216 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 21 phường và 13 thị trấn.

Các Nghị quyết được đăng toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội (http://quochoi.vn)

Trọng Quỳnh