Logo Cung Cấp
VKSND TP Hà Nội và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác công tố

VKSND TP Hà Nội và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác công tố

1 năm trước baovephapluat.vn

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, VKSND TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp, cách làm hay để cụ thể hóa chủ trương, yêu cầu của Ngành nhằm tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, áp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.


Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 6/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND TP Hà Nội luôn xác định: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” là một trong những nội dung trọng tâm cơ bản, được nêu rõ trong kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của đơn vị để thực hiện.

Điều này góp phần đề cao tính chủ động, tích cực của lãnh đạo và Kiểm sát viên trong hoạt động kiểm sát điều tra, kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn khởi tố và trong suốt quá trình tố tụng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

KSV kiểm sát thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, VKSND TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp, cách làm hay để cụ thể hóa chủ trương, yêu cầu của Ngành trong công tác công tố. Cụ thể, đã tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế, hướng dẫn liên ngành làm cơ sở để tạo lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp thành phố.

Xây dựng kế hoạch công tác, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để làm tốt công tác công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, như yêu cầu Kiểm sát viên phải hỏi cung ở cả 3 giai đoạn: Trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, trước khi kết thúc điều tra vụ án và trước khi ban hành quyết định truy tố đối với bị can…

Chú trọng công tác xây dựng chuyên đề, tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, chú trọng công tác bồi dưỡng, tự đào tạo trong từng đơn vị hai cấp kiểm sát TP Hà Nội.

Lãnh đạo VKSND tối cao và các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC trong ngành Kiểm sát nhân dân

Trước yêu cầu mới đòi hỏi ngày càng cao trong hoạt động tố tụng hình sự, VKSND hai cấp TP Hà Nội nghiêm túc xác định nhiệm vụ phải nắm chắc các quy định của pháp luật, các quy định có liên quan đến nghiệp vụ kiểm sát, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tích cực, chủ động áp dụng mọi biện pháp tố tụng từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra kịp thời, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.

Cùng với đó, VKSND TP Hà Nội đã rút ra những kinh nghiệm, đó là: Viện kiểm sát phải cử Kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm để tiếp cận ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cùng với CQĐT phân loại, xử lý một cách chính xác, đầy đủ, khách quan ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên trong việc ban hành các quyết định tố tụng trong hoạt động điều tra, chú trọng các hoạt động của Kiểm sát viên trước khi quyết định ban hành các văn bản có tính chất quyết định, quyết định này gắn chặt với trách nhiệm của Viện kiểm sát trong bồi thường oan, sai.

Mặt khác, Kiểm sát viên phải xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra rõ ràng, định hướng chính xác các hoạt động kiểm tra, điều tra xác minh, các hoạt động điều tra. Đồng thời phải bám sát, tham gia đầy đủ vào các hoạt động điều tra theo quy định, cùng Điều tra viên đánh giá, trao đổi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc khó khăn trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, cần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CQĐT và Viện kiểm sát và thực hiện việc báo cáo, xin ý kiến kịp thời với cấp trên khi gặp khó khăn, vướng mắc mà liên ngành cấp dưới không thống nhất giải quyết được.

Với những biện pháp cụ thể được đề ra, chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra thời gian qua của VKSND hai cấp TP Hà Nội không ngừng được củng cố và mang tính chuyên sâu. Theo đó, VKSND hai cấp thành phố đã ban hành 278 kiến nghị vi phạm yêu cầu CQĐT khắc phục vi phạm trong việc thực hiện, áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự; ban hành 56 thông báo rút kinh nghiệm đối với các vi phạm của CQĐT trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự…

P.V