Logo Cung Cấp
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Hiện nay, lợi dụng bối cảnh toàn cầu, hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế trị trường; một số yếu kém trong điều hành, quản lý của Nhà nước; tình trạng ô nhiễm môi trường và các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền..., các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.


Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho gương người tốt - việc tốt năm 2019

Chúng xuyên tạc lịch sử, xét lại, phủ nhận những thành tựu lãnh đạo của Đảng; triệt để lợi dụng những hạn chế, sai sót trong công tác lãnh đạo, quản lý để xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, quy chụp về bản chất của Đảng, của Nhà nước, chế độ; tăng cường tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc hòng phá hoại nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; dùng nhiều thủ đoạn làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng, thúc đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lật đổ chế độ. Nhất là hiện nay, khi Đảng ta đang chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nên các thế lực phản động, thù địch càng điên cuồng chống phá Đảng.

Trong bối cảnh đó, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải nhận thức rõ rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của cơ quan tuyên giáo, mà là trách nhiệm của chính mình. Phải biết rằng danh dự và uy tín của Đảng không hề tách rời danh dự, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên và tất cả những ai đang phụng sự Đảng, phụng sự chế độ. Do đó, phải tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, xem như vô can khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là trung tâm của trí tuệ, hạt nhân của sự đoàn kết, thống nhất ở địa phương, trong cơ quan công tác; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khi phát hiện các trường hợp cán bộ, đảng viên hoặc người dân có những phát ngôn thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu nghiêm túc khi bình luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, hay thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội có biểu hiện lệch lạc, không đúng mực về một số vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy; đồng thời chủ động phân tích, khuyên can để chấn chỉnh nhận thức, đả thông tư tưởng cho họ. Phải kiên quyết ngăn chặn, tuyệt đối không im lặng cho qua, vì im lặng cho qua sẽ khiến cán bộ, đảng viên hoặc người dân đó tự huyễn hoặc và ngộ nhận, cho rằng mình nghĩ đúng, hiểu đúng, nói đúng nên không ai lên tiếng hoặc không dám lên tiếng phản đối, từ đó củng cố nhận thức sai trái của mình và có thể tạo ra sự lan tỏa tiêu cực.

Mặt khác, cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội vừa là một thành viên, vừa phải thực hiện được vai trò nêu gương của mình. Phải cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội; thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; thông tin có sự sai biệt so với thông tin chính thức. Phải hành động một cách lý trí khi đăng tải bài viết, like hoặc chia sẻ các liên kết và khi tham gia những cuộc thảo luận về các chủ đề trên mạng xã hội. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện, vị trí công tác, phạm vi nhiệm vụ của mình cần phải xây dựng kế hoạch phấn đấu hợp lý. Nội dung kế hoạch học tập, phấn đấu bao gồm: lý luận chính trị (trình độ hiểu biết, khả năng vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước), rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng ý thức kỷ luật, luôn có ý thức gắn bó chặt chẽ với quần chúng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể và quần chúng; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự mình đấu tranh với chính mình trước mọi cám dỗ của tiêu cực xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường.

Nếu mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ trên sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

TS.Vũ Thị Nghĩa

(Trường Chính trị tỉnh)