Logo Cung Cấp
Xác định địa giới hành chính của sáu địa phương do lịch sử để lại

Xác định địa giới hành chính của sáu địa phương do lịch sử để lại

2 năm trước nhandan.com.vn

Chính phủ vừa ban hành các nghị quyết xác định địa giới hành chính (ĐGHC) giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng; giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai; giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh do lịch sử để lại.


Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 25-4-2019 của Chính phủ về việc xác định ĐGHC giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại; Nghị quyết số 113/NQ-CP xác định ĐGHC giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại; Nghị quyết số 114/NQ-CP xác định ĐGHC giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tại khu vực Cù lao Gò Gia do lịch sử để lại.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ninh, Hải Phòng căn cứ các nghị quyết nêu trên xác định cụ thể đường ĐGHC trên thực địa và chuyển vẽ lên bản đồ ĐGHC hệ tọa độ quốc gia VN-2000 để quản lý. HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Kon Tum, Gia Lai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố nêu trên hoàn thành việc xác định ĐGHC tại khu vực do lịch sử để lại trong quý I - 2020.