Logo Cung Cấp
Thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận

Thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Thông tin về thủ tục hành chính phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và phải được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.


Bạn đọc Đỗ Hoàng Ân, trú tại quận Hà Đông hỏi, việc thực hiện và công khai thủ tục hành chính được thực hiện như thế nào? Người dân chúng tôi có thể tìm hiểu về các thủ tục hành chính ở đâu?

Vấn đề bạn hỏi, báo PL&XH xin giải đáp như sau:

Điều 12 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính quy định rõ 5 nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính.

Bảng niêm yết TTHC của UBND phường Phúc La

Cụ thể, thủ tục hành chính phải bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đang được thực hiện; Bảo đảm khách quan, công bằng trong thực hiện thủ tục hành chính; Bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính; Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Thông tin về thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP phải được công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng và phải được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đáng quan tâm, ngoài hình thức công khai bắt buộc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, việc công khai thủ tục hành chính có thể thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản có quy định về thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Các hình thức khác.

Để tìm hiểu về các thủ tục hành chính, bạn có thể tìm hiểu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản có quy định về thủ tục hành chính, trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính...

H.L