Logo Cung Cấp
Các hồ chứa Phú Yên chủ động tích nước phục vụ sản xuất

Các hồ chứa Phú Yên chủ động tích nước phục vụ sản xuất

1 năm trước vnews.gov.vn


Dự báo trong năm 2020, tỉnh Phú Yên sẽ gặp khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng phương án bảo đảm đủ nguồn nước cho sản xuất là nhiệm vụ cấp bách đã được đặt ra ngay từ thời điểm này...