Logo Cung Cấp
ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC

ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC

1 năm trước quochoitv.vn

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, nhiều bí thư, phó bí thư chi bộ ở cơ sở của huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, lãnh đạo thành công đảng viên cũng như tạo sức lan tỏa tới quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Những câu chuyện, cách làm hay tại huyện Vân Hồ chính là những bông hoa điển hình hướng tới đại hội Đảng toàn quốc.