Logo Cung Cấp
Tổ chức xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về Khoa học công nghệ năm 2021

Tổ chức xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về Khoa học công nghệ năm 2021

1 năm trước toquoc.vn

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 689/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh', 'Giải thưởng Nhà nước' về Khoa học và công nghệ năm 2021.


Hoạt động nhằm xét chọn những công trình đặc biệt xuất sắc, xuất sắc; công trình có giá trị cao, rất cao về khoa học, công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Hội đồng cấp Nhà nước xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về Khoa học và công nghệ năm 2021.

(Ảnh minh họa). Nguồn: Bộ KH&CN

Về tiến độ thực hiện, tại Hội đồng cấp cơ sở, việc hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận hồ sơ diễn ra từ 15/3 – 15/10/2020. Việc thẩm định hồ sơ, tổ chức các phiên họp của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ diễn ra từ ngày 01/12 – 31/12/2020.

Tại Hội đồng cấp Bộ, việc tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở chẩm nhất là ngày 04/1/2021. Công tác lập danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về khoa học và công nghệ năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình để đăng Cổng Thông tin của Bộ lấy ý kiến của nhân dân diễn ra từ ngày 05/1 – 16/1/2021. Tổng hợp, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về khoa học và công nghệ năm 2021 từ ngày 04/1 – 26/2/2021. Tổ chức họp Hội đồng cấp Bộ từ ngày 27/2 – 05/3/2021. Hoàn thiện hồ sơ sau họp Hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước thời gian thực hiện trước ngày 15/03/2021./.

Gia Linh