Logo Cung Cấp
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

1 năm trước toquoc.vn

Bắc Giang tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Lạng Sơn chú trọng công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là những thông tin văn hóa đáng chú ý.


Bắc Giang: Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

Theo Báo cáo công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong thời gian qua, hoạt động này luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể nhân dân ở các huyện, các xã có đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các chương trình, đề án, kế hoạch đã được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Vai trò chủ thể của người dân, của cộng đồng đã được phát huy có hiệu quả.

Ảnh minh họa/Nguồn: vanhoabacgiang.vn

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch, hạ tầng như giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc đã được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phát huy các kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sở VHTTDL đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng địa bàn các dân tộc có nguy cơ mai một văn hóa cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, gắn công tác bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững; Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc; gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; Tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch tâm linh gắn với vùng dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường đầu tư của nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Quảng Ninh: Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đổi mới và phong phú các hình thức tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình; từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Với chủ đề "Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", Ban Chỉ đạo đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành; Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"; Triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Lạng Sơn: Chú trọng công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Trong Quý I/2020, Sở VHTTDL đã kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Bộ, của tỉnh đối với công tác VHTTDL và gia đình. Đã tích cực thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được chú trọng thực hiện; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được duy trì và đẩy mạnh; công tác đào tạo và huấn luyện thể thao được duy trì thường xuyên trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh.

Sở VHTTDL đã xây dựng báo cáo thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Kiểm kê, rà soát, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trong thời gian đang phòng, chống dịch bệnh, Sở đã chỉ đạo hạn chế tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và biên tập các tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đội chiếu bóng lưu động bóng đã tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng biên giới; tuyên truyền về chính sách của Đảng và Nhà nước; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020),...; tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ…

Đội chiếu bóng lưu động đã chiếu 273 buổi, phục vụ hơn 27.222 lượt người xem; thực hiện 2.040 lượt tuyên truyền; thực hiện 355 suất chiếu, phục vụ 2.075 lượt người với 40 phim (11 phim Việt Nam, 29 phim nước ngoài), doanh thu đạt 134.045.000 đồng.

Hằng Đinh(T/h)