Logo Cung Cấp
Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ GTVT thúc tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

1 năm trước www.baogiaothong.vn

Bộ GTVT yêu cầu chuyển dần phương thức quản lý dựa trên giấy tờ sang quản lý điều hành trên dữ liệu số.


Bộ GTVT yêu cầu trong năm nay, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ - Ảnh minh họa

Trong văn bản mới nhất yêu cầu triển khai mạnh mẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, Bộ GTVT đánh giá: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng khẳng định: Nhận thức về xây dựng Chính phủ điện tử chưa đồng đều giữa các bộ phận,. Người đứng đầu một số đơn vị chưa quan tâm, dẫn đến triển khai còn lúng túng. Chưa triển khai xây dựng được cơ sở dữ liệu (CSDL) nền tảng dùng chung phục vụ quản lý văn bản. Bên cạnh đó, các dịch vụ công trực tuyến chưa được kết nối với CSDL để nâng mức độ trực tuyến và giảm hồ sơ phải nộp hoặc xuất trình.

Để đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện phục vụ người dân và doanh nghiệp, chuyển dần phương thức quản lý dựa trên giấy tờ sang quản lý điều hành trên dữ liệu số, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt nhận thức về xây dựng Chính phủ điện tử đối với cán bộ đơn vị. Gương mẫu trong sử dụng chữ ký số và xử lý công việc trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn lực triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời tổ chức liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp, hoàn thành trong tháng 5/2020.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ và các Cục quản lý chuyên ngành xây dựng quy trình nghiệp vụ, công bố các thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT trong năm nay.

Các đơn vị cần rà soát, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với các CSDL để nâng mức độ trực tuyến, giảm thành phần hồ sơ phải nộp và xuất trình. Bảo đảm trong năm 2020 cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 4; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng đơn vị đạt từ 20% trở lên.

"Cần xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng các CSDL dùng chung phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử bao gồm CSDL kết cấu hạ tầng giao thông, CSDL phương tiện, CSDL người điều khiển phương tiện. Phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành xây dựng các CSDL về kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường sắt; CSDL phương tiện lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải; CSDL người điều khiển phương tiện lĩnh vực đường bộ, hàng hải", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy