Logo Cung Cấp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng

1 năm trước motthegioi.vn

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội 13 của Đảng; phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ 'then chốt' của 'then chốt', có liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp - Ảnh: TTXVN

Ngày 19.3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết tiểu ban cơ bản tán thành các nội dung nêu trong Tờ trình và Báo cáo về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12, về đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, một số kinh nghiệm quý báu rút ra từ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 12.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 (dự kiến họp tháng 5.2020) sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Đây là một trong 2 nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng. Hiện nay, các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang chỉ đạo để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; các dự thảo văn kiện Đại hội 13 đã gửi để lấy ý kiến đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thời gian sắp tới Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung dành công sức nhiều hơn cho việc xây dựng Phương hướng công tác nhân sự và việc lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

“Nội dung họp bàn hôm nay giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành một công việc có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội; cần khẳng định và thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, vì đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của Đảng ta, chế độ ta và tiền đồ phát triển của đất nước”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự Đại hội là hết sức nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết.

Để làm tốt công việc hệ trọng này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng tiểu ban Nhân sự nhấn mạnh một số vấn đề về tư tưởng, phương châm chỉ đạo, phương pháp, cách làm. Công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng tiểu ban yêu cầu, phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội 13 của Đảng; phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Do vậy, từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc có vị trí, ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan; cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó.

Theo đó, các thành viên Tiểu ban Nhân sự và tổ giúp việc của tiểu ban phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc. Các thành viên tổ giúp việc phải thể hiện là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tiếp thu ý kiến của Tiểu ban, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Lam Thanh