Logo Cung Cấp
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết kiệm qua đấu thầu đạt tỷ lệ 1,74%

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết kiệm qua đấu thầu đạt tỷ lệ 1,74%

1 năm trước baodauthau.vn

Theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2019, Tỉnh đã triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 247 gói thầu mua sắm thường xuyên, 921 gói thầu sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển và 5 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.


Năm 2019, qua đấu thầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiết kiệm được 72,33 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 1,74%. Ảnh: Nhã Chi

Tổng giá gói thầu là 4.160.480 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 4.088.144 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,74%.

Trong đó, đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, năm 2019, có 3 gói thầu thuộc dự án nhóm B, với tổng giá gói thầu là 469.663 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 465.329 triệu đồng, giảm 4.334 triệu đồng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại Tỉnh trong năm qua tương đối nghiêm túc, cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Đặc biệt, công tác đăng ký tham gia thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT và lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 04/2017/TTBKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc.

Trong năm 2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 03/CTUBND ngày 17/1/2019 về điều hành đầu tư công năm 2019 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ chưa thực hiện thông báo mời thầu phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Qua kết quả lựa chọn nhà thầu cho thấy, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh tương đối hiệu quả.

Ngô Ngãi