Logo Cung Cấp
Kiên quyết xử lý các sai phạm, không có 'vùng cấm'

Kiên quyết xử lý các sai phạm, không có 'vùng cấm'

1 năm trước baophapluat.vn

Kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và không có 'vùng cấm'.


Quang cảnh hội nghị

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị kiểm điểm năm 2019 đối với tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức vừa diễn ra.

Hội nghị đã thống nhất khẳng định: Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, kiên định, vững vàng, tham mưu cho Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế, quy định về xây dựng Đảng. Thực hiện đúng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu…

Đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý các sai phạm, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận cao và được cán bộ, đảng viên tin tưởng.

T.Giang