Logo Cung Cấp
Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho gần 25 nghìn lao động

Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho gần 25 nghìn lao động

2 năm trước baodansinh.vn

Năm 2019, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được tăng cường. Ước toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, tăng 11,4% so với năm 2018 và đạt 100% so với kế hoạch, trong đó, đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Giải quyết việc làm cho người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 42 phiên giao dịch việc làm, trong đó, có 6 phiên lưu động; có 478 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển lao động, số người được tuyển tại sàn là 2.188 người, số người được tư vấn về chính sách lao động và việc làm là 13.424 lượt người.

Trong năm 2020, những nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đề ra nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động, khắc phục tình trạng trên đó là: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của xã hội theo ngành, nghề và cấp trình độ đào tạo; tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Đặc biệt, ưu tiên đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

HÒA THANH