Logo Cung Cấp
Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1 năm trước toquoc.vn

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Đề án 'Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030'.


Ảnh minh họa (nguồn: Báo Ninh Thuận)

Mục tiêu của Đề án nhằm mở rộng, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể thao giải trí, giáo dục thể chất cho học sinh trong trường học để góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc người Việt Nam. Bên cạnh đó, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục, thể thao cho mọi người trong hầu hết các đối tượng, các địa phương dân cư nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị và đầy lùi các tệ nạn xã hội...

Ngoài ra, huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân, nâng cao nhận thức của mọi người dân trong việc tập thể dục, thể thao trở thành nhu cầu của đa số nhân dân, làm cho mọi người dân đều được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian qua, phong trào thể dục, thể thao quần chúng luôn được Ngành Thể dục, thể thao tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế của từng nơi còn nhiều khó khăn; các nguồn lực đầu tư cho phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng còn hạn chế và phân tán. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở nhiều địa phương tuy đã có định hướng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhưng vẫn còn mang tính tự phát. Công tác giáo dục thể chất trong các trường học còn nhiều hạn chế, bất cập. Cơ sở tập luyện, trang thiết bị kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của phong trào… Chính vì vậy việc ban hành Đề án là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của địa phương, phù hợp với xu thế phát triển của sự nghiệp thể dục, thể thao hiện nay.

Lan Anh