Logo Cung Cấp
Quân khu 2 nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ

Quân khu 2 nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ

1 năm trước nhandan.com.vn

Đảng ủy Quân khu 2 ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ chủ trì, gắn xây dựng cấp ủy viên các cấp.


Theo đó, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của Quân ủy T.Ư về “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, giữ vững sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy đảng. Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng với mục tiêu, các biện pháp phù hợp, sát từng đối tượng; đề ra chủ trương, giải pháp toàn diện về công tác cán bộ, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, tốt về chất lượng, có cơ cấu hợp lý; quan tâm tạo mọi điều kiện phát triển cho cán bộ là người dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị coi trọng rèn luyện tác phong làm việc khoa học, bám sát mọi hoạt động của đơn vị, nắm chắc tình hình diễn biến về tư tưởng của bộ đội, bảo đảm xử trí linh hoạt các tình huống xảy ra. Đồng thời, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp lực lượng vũ trang quân khu. Trong đó, coi trọng phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị, chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cấp ủy các cấp đi vào làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chủ trì nói riêng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

* Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được chuyển biến nhanh trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng DTTS và miền núi. Tỉnh ban hành nhiều giải pháp bảo đảm người nghèo tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước; nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS…

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp phát động các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo đồng bào DTTS hưởng ứng và tham gia như “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”...

Từ đó, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, hoạt động có hiệu quả, an ninh, trật tự tại vùng DTTS và miền núi được giữ vững; giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và củng cố; đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào DTTS được cải thiện rõ rệt. Hai năm qua tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi Thanh Hóa luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh, trong đó bảy huyện nghèo cao gấp 2,1 lần bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2,3%/năm (theo tiêu chí nghèo đa chiều). Hiện toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 55 nghìn đảng viên, trong đó đảng viên là người DTTS là 32 nghìn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng vùng đồng bào DTTS được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tiến bộ rõ rệt...

PV và TTXVN