Logo Cung Cấp
Đề xuất mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Đề xuất mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

1 năm trước baochinhphu.vn

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.


Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) bao gồm: Chi công lao động đối với các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng dự án xây dựng TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chi cho công tác nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thử nghiệm, khảo nghiệm phục vụ cho việc xây dựng TCVN, QCKT.

Nội dung chi phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng TCVN, QCKT bao gồm: Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi TCVN, QCKT; chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định dự thảo TCVN, QCKT…

Dự thảo cũng đề xuất định mức chi cụ thể. Đối với chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo TCVN, QCKT (nếu có): Mức chi tối đa là 20.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; mức chi tối đa 45.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

Chi lập dự án TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa 2.000.000 đồng/01 dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, của các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo TCVN, QCKT: mức chi tối đa là 500.000 đồng/01 nhận xét cho một dự thảo TCVN, QCKT;

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL