Logo Cung Cấp
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ

2 năm trước laodongthudo.vn

Mới đây, Công đoàn Viên chức Thành phố đã có văn bản chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.


Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Công đoàn Viên chức Thành phố.

Theo đó, yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.

Cụ thể, về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan của Đảng, các tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Nội dung hội nghị cán bộ công chức, viên chức thực hiện theo quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, bao gồm: Tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị;

Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe giải đáp các ý kiến thắc mắc kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ công chức viên chức và người lao động; báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân, khen thưởng các tập thể, cá nhân…

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”. Công đoàn Viên chức Thành phố nhấn mạnh: việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, thành phần theo quy định. Căn cứ vào số lượng cán bộ công chức, viên chức và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị toàn thể hay hội nghị đại biểu theo quy định.

Về tổ chức Hội nghị người lao động, tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức Hội nghị người lao động.

Nội dung Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 64 Bộ Luật Lao động trong đó tập trung thảo luận về: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động..

Về thời gian tổ chức các Hội nghị nói trên, Công đoàn Viên chức Thành phố chỉ đạo, đối với với Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cần hoàn thành trước ngày 20/1/2020. Riêng đối với các trường học tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức vào cuối năm học 2019-2020, hoàn thành trước ngày 15/10/2020. Đối với Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp tập trung hoàn thành trước ngày 30/6/2020.