Logo Cung Cấp
Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp Việt Nam - Liên bang Nga

Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp Việt Nam - Liên bang Nga

1 năm trước baochinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1675/QĐ-TTg kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch Phân ban Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Phân ban gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chánh Văn phòng Phân ban Việt Nam làm Thư ký Phân ban.

Các Ủy viên Phân ban gồm: Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Giám đốc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; Vụ trưởng vụ Quốc phòng - An ninh, Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao.

Thường trực Phân ban Việt Nam có 7 thành viên gồm: Chủ tịch Phân ban, 4 Phó Chủ tịch Phân ban, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Thư ký Phân ban.

Minh Hiển