Logo Cung Cấp
Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng

Thử thách IQ: Chỉ được phép di chuyển 1 - 2 que diêm, hãy tạo ra phép tính đúng

1 năm trước tre.vtc.vn

Với giới hạn số lượng que diêm được phép di chuyển, bạn có thể biến những phép tính dưới đây thỏa điều kiện không?


Hãy di chuyển một que diêm để cho ra phép toán đúng.

Bạn có thể biến phép toán này trở thành đúng bằng việc di chuyển một que diêm duy nhất?

Bạn được phép di chuyển hai que diêm để cho ra phép tính đúng.

Hãy di chuyển hai que diêm để hiển thị thời gian 4:30.

Cersei (Brightside)