Logo Cung Cấp
5 tháng đầu năm 2021, thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng

5 tháng đầu năm 2021, thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng

1 năm trước baophapluat.vn

Thanh tra Bộ Tài chính, Cơ quan thuế, cơ quan Hải quan trong 5 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện hơn 37 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng.


Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 188.117 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 4.011 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 18.018,726 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 3.640,723 tỷ đồng; kiến nghị khác 13.551,403 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 826,6 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 1.416,933 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã chủ trì, thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thực hiện kiểm tra 187.439 hồ sơ khai thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng. Số thuế đã nộp Ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.132,77 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan trong 05 tháng đầu năm 2021, đã chủ trì thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, truy thu và xử phạt, số tiền hơn 66,902 tỷ đồng; trong đó: số thuế truy thu hơn 50,6 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 16,842 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thu nộp NSNN là 59,585 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, ngành Tài chính sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt; Tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định.

Đồng thời thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc của Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo 138/CP trong lĩnh vực kiểm soát hải quan. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác, phương án đấu tranh chống buôn lậu năm 2021, các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu lớn.

Thanh Thanh