Logo Cung Cấp
Nâng cao hiệu quả mô hình CLB Gia đình phát phiển bền vững

Nâng cao hiệu quả mô hình CLB Gia đình phát phiển bền vững

1 năm trước toquoc.vn

Hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và Tọa đàm 'Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững gắn với hoạt động Đội phòng, chống bạo lực gia đình' trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2019 tại Nhà văn hóa xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo.


Nâng cao nhận thức các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của gia đình, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ảnh minh họa/Nguôn: svhttdl.tiengiang.gov.vn

Việc tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng, xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh, tiến bộ. Đồng thời từng bước xây dựng cách ứng xử văn hóa truyền thống và hoàn thiện các chuẩn mực văn hóa mới về gia đình, nâng cao nhận thức cho thành viên gia đình về văn hóa gia đình, xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện mô hình hoạt động của câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Đội PCBLGĐ, Tọa đàm "Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững gắn với hoạt động Đội phòng, chống bạo lực gia đình" tập trung nghiên cứu, đánh giá nhu cầu xây dựng, duy trì hoạt động của câu lạc bộ nhằm xây dựng mô hình phù hợp với địa phương; xác định nhu cầu về việc thành lập mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại địa phương; đánh giá hoạt động các mô hình câu lạc bộ hiện có; các thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai mô hình và một số thông tin về tình hình bạo lực gia đình, bình đẳng giới,…

Hằng Đinh