Logo Cung Cấp
Lãi suất cho vay tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa còn từ 4,16%/năm

Lãi suất cho vay tại Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa còn từ 4,16%/năm

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa ban hành quyết định quy định về mức lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn là 6,0%/năm và lãi suất 6,0%/năm cho vay dài hạn.

Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.

Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Theo quyết định, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo quy định để tiến hành ký Hợp đồng khung hợp tác và triển khai hoạt động cho vay gian tiếp trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này theo định hướng của Chính phủ.

Trước đó, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ban hành quy chế cho vay gián tiếp.

Đối tượng áp dụng cho vay là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Điều 23 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn ) tối đa là 02 năm.

Nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Hương Dịu