Logo Cung Cấp
Trên 190 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn được sử dụng điện lưới quốc gia

Trên 190 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn được sử dụng điện lưới quốc gia

1 năm trước vnews.gov.vn