Logo Cung Cấp
Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức Thi hành án dân sự

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức Thi hành án dân sự

1 năm trước baophapluat.vn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2020, trong đó đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể.


Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Trong đó, ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 80% về việc và trên 38% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành;

Nâng cao chất lượng thi hành liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2019; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi; Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS…

Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS; Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về THADS, THAHC; Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung nghiên cứu sắp xếp tổ chức các cơ quan trong Hệ thống THADS bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, giảm đến mức thấp nhất các trường hợp công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật so với năm 2019.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn Hệ thống THADS, hiện đại hóa hành chính nhằm góp phần cải tiến công tác quản lý điều hành, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung đầu tư xây dựng cho các cơ quan THADS chưa có trụ sở hoặc đã xuống cấp; xây dựng, bảo đảm kho vật chứng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ và các phương tiện cần thiết khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác THADS.

Bộ Tư pháp cũng xác định các giải pháp chủ yếu làm cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS: Triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC; Nâng cao hiệu quả thi hành án trong vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng; Tăng cường quản lý nhà nước về THAHC; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC; Kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức THADS; Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp; Tăng cường hiệu quả hoạt động cải cách hành chính; Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị; các Chi cục THADS căn cứ Chương trình công tác này và Kế hoạch công tác hàng năm của Cục THADS địa phương, xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của Chi cục, để bảo đảm Chương trình trọng tâm được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Thanh Nhàn