Logo Cung Cấp
Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

Bộ luật lao động sửa đổi 2019 mới như thế nào?

1 năm trước www.tapchigiaothong.vn

Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có 10 điểm mới đối với người lao động và 6 điểm mới đối với người sử dụng lao động.


PV