Logo Cung Cấp
Thành lập, giải thể cơ quan thuộc UBND tỉnh do Thủ tướng quyết định

Thành lập, giải thể cơ quan thuộc UBND tỉnh do Thủ tướng quyết định

1 năm trước cand.com.vn

Chiều nay (22-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với tỷ lệ ủng hộ 89,23%.


Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được 431/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Số đại biểu không tán thành là 12, chiếm 2,48%. Số đại biểu không biểu quyết là 5, chiếm 1,04%.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội , Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý lại điều 10 Điều 28 về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như sau: "Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành".

Về số lượng cấp phó, luật quy định người đứng đầu tổng cục không quá 4 cấp phó; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá 3 người/ một đơn vị.

Đối với HĐND cấp tỉnh, ông Định cho biết dự thảo luật đã chỉnh sửa thành, nếu Chủ tịch HĐND/Trưởng ban HĐND là đại biểu chuyên trách thì bố trí một Phó Chủ tịch HĐND/Phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND/Trưởng ban HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí hai Phó Chủ tịch HĐND/hai Phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ông Định cho biết, ý kiến của đại biểu Quốc hội còn có sự khác nhau trong lựa chọn phương án, trong đó một là giữ nguyên số lượng hai Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách như hiện tại, còn phương án hai quy định lãnh đạo HĐND có hai đại biểu hoạt động chuyên trách, tức nếu chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí thêm một Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách; trường hợp chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí về Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách.

"Tuy kiến của các đại biểu Quốc hội về số lượng Phó Chủ tịch HĐND chưa có sự cách biệt lớn về tỷ lệ lựa chọn phương án một hay phương án hai nhưng tựu trung lại, các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất đề nghị trong lãnh đạo HĐND cấp tỉnh nên duy trì tối thiểu là hai đại biểu hoạt động chuyên trách để bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương hiện nay", ông Định nói.

Về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương ông Định thông tin, số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với cách quy định khái quát về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương như trong dự thảo Luật.

"Về chủ trương hợp nhất các văn phòng, đa số ý kiến đề nghị hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh thành một văn phòng chung, còn giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh. Các ý kiến khác đề nghị cần tổng kết một cách kỹ lưỡng việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định", ông Định nêu.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định quy định khái quát về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương như dự thảo Luật, còn việc sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh hiện nay sẽ thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện thí điểm.

Vinh - Minh