Logo Cung Cấp
Trà Vinh: Xây dựng mối quan hệ gắn kết hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp trong tình hình mới

Trà Vinh: Xây dựng mối quan hệ gắn kết hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp trong tình hình mới

1 năm trước baodansinh.vn

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 2.158 doanh nghiệp, trong đó: 01 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 2.128 doanh nghiệp dân doanh và 29 doanh nghiệp FDI sử dụng 87.857 lao động. Trong năm 2019 quan hệ lao động hài hòa và ổn định trong doanh nghiệp luôn được tỉnh Trà Vinh duy trì và phát triển, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, ổn định cuộc sống trong tình hình mới.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trà Vinh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 2.158 doanh nghiệp, trong đó: 01 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 2.128 doanh nghiệp dân doanh và 29 doanh nghiệp FDI sử dụng 87.857 lao động, doanh nghiệp dân doanh chiếm 98,56 % trong cơ cấu doanh nghiệp. Trong năm 2019, bằng nhiều hình thức tuyên tuyền, vận động nhân dân, người lao động… đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả mối quan hệ lao động trong tình hình mới.

Việc xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp nhằm đạt được sự hài hòa về lợi ích của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sử dụng 87.857 lao động địa phương.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh không xảy ra các cuộc đình công tại doanh nghiệp, tuy nhiên có 01 vụ tranh chấp lao động. Quan hệ lao động hài hòa và ổn định trong doanh nghiệp luôn được duy trì và phát triển, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, ổn định cuộc sống trong tình hình mới.

Đạt được kết quả tốt như trên, trong thời gian qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trà Vinh đã tham mưu thực hiện tốt một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh như: Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Hội đoàn thể, Cơ quan truyền thông, báo, đài, Ban Quản lý khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức mở 197 lớp tập huấn, tuyên truyền công tác Bảo trợ xã hội, Luật trẻ em 2016, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, Bình đẳng giới, Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Giáo dục Nghề nghiệp...

Tổ chức 134 cuộc đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động tại 71 doanh nghiệp với gần 15.000 lượt người lao động tham gia để giải đáp các nội dung về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, các chế độ đối với lao động nữ, các khoản trợ cấp ngoài lương...

Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết kịp thời vụ việc tại Công ty TNHH giày da Mỹ Phong sa thải 10. 142 lao động đang làm việc tại công ty do thu hẹp sản xuất, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tuyển dụng lao động tại địa phương, góp phần đưa 8.700 lao động quay lại thị trường lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trà Vinh và một số địa phương (xã, huyện…) chưa được chặt chẽ nên công tác phối hợp quản lý doanh nghiệp chưa được đi vào chiều sâu.

Vẫn còn một vài người sử dụng lao động chưa thật sự quan tâm nhiều đến công tác đối thoại lao động tại doanh nghiệp, hình thức và nội dung đối thoại chưa được phong phú; Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật lao động cho người lao động chưa thật sự là nhiệm vụ chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tranh chấp về lợi ích dễ phát sinh trong doanh nghiệp.

XUÂN TRƯỜNG