Logo Cung Cấp
Hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

1 năm trước cand.com.vn

Ngày 22-11, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội thảo khoa học về 'Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương'.


Ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 nhà khoa học, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, viện nghiên cứu của một số tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Hữu Phước phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 4 báo cáo chuyên đề được tổng hợp từ 89 bài tham luận, nghiên cứu về tình hình thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 88 của Tỉnh ủy Bình Dương.

Trong đó, nổi bật là các báo cáo như, “Tổng quan về kết quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Bình Dương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; “Tổng quan về xây dựng văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong người Bình Dương phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn và hội nhập quốc tế của tỉnh”; “Xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế”…

Ông Lê Hữu Phước nhấn mạnh, thông qua hội thảo giúp mọi người nhìn nhận toàn diện, khách quan, đánh giá khoa học, nhiều chiều về những thành tựu, cũng như hạn chế, vướng mắc trong việc xây dựng và phát triển con người Bình Dương trong thời gian qua. Từ đó, Tỉnh ủy có phương hướng, cùng các giải pháp đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển cong người Bình Dương trong những năm tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là một diễn đàn để các nhà khoa học và những người làm thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa gặp gỡ, trao đổi nhằm làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đã, đang và sẽ đặt ra trong quá trình phát triển của Bình Dương…

C.Bình