Logo Cung Cấp
SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1 năm trước quochoitv.vn

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả' và Nghị quyết số 19-NQ/TW về 'Tiếp tục đổi mới hệ thống hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập', năm 2019 Thành phố Hà Nội đã cơ bản sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố, được Trung ương và dư luận xã hội đánh giá cao. Vậy thực hiện chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội đã triển khai việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế như thế nào? Kết quả cụ thể ra sao? Đâu là những khó khăn, hạn chế cần được nhận diện? Đây sẽ là nội dung chính được chúng tôi trao đổi với hai vị khách mời trong chương trình Câu chuyện hôm nay.