Logo Cung Cấp
Chú trọng xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Chú trọng xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

1 năm trước thanhtra.com.vn

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Phan Trọng Khánh cho biết, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện công tác thanh, kiểm tra bảo đảm đúng nội dung kế hoạch được duyệt; chất lượng công tác thanh, kiểm tra được chú trọng và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, góp phần phòng ngừa vi phạm, phòng, chống tham nhũng (PCTN).


Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Phan Trọng Khánh trao Giấy khen của Đảng ủy Thanh tra tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hiếu

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra

Công tác tiếp công dân được các cấp, ngành duy trì và thực hiện theo đúng quy định. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) luôn được thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Do vậy, nhiều vụ việc KN,TC đã được xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung trong toàn tỉnh.

Công tác PCTN được triển khai thực hiện thường xuyên và có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Việc tuyên truyền, giáo dục về PCTN gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và trở thành hành động trong PCTN.

Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với việc tiếp dân, giải quyết đơn thư KN,TC, trong đó, tập trung thanh tra những nội dung dễ phát sinh sai phạm, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng được chú trọng và thực hiện tốt, nhất là đối với doanh nghiệp, đảm bảo tiêu chí mỗi doanh nghiệp chỉ thanh tra tối đa 1 lần/1 năm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Khánh cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế như việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn ở một số đơn vị có vụ việc còn chưa chính xác, dẫn đến tham mưu, giải quyết chưa đảm bảo theo đúng quy định;

Công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của một số sở, địa phương còn chậm; một số vụ việc giải quyết chưa nghiêm dẫn đến tình trạng gửi đơn vượt cấp vẫn còn diễn ra; có đơn vị chưa tập trung nhân lực giải quyết đơn KN được giao, dẫn đến một số vụ việc KN vượt quá thời hạn xác minh theo quy định.

Một số cuộc thanh tra, xác minh giải quyết đơn KN,TC ở một số huyện, thị xã, thành phố còn kéo dài về thời gian so với quy định, còn có cuộc thanh tra chất lượng chưa cao; việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, giải quyết KN,TC ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm…

Kiến nghị thu hồi hơn 20,9 tỷ đồng và 600m2 đất

Về kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, ông Khánh cho biết, toàn ngành Thanh tra Hải Dương triển khai thực hiện 163 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 20 cuộc; triển khai trong kỳ 143 cuộc) và 376 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền hơn 60,1 tỷ đồng và 600m2 đất; kiến nghị thu hồi hơn 20,9 tỷ đồng và 600m2 đất; kiến nghị giảm giá trị quyết toán hơn 27 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 12,1 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 6,1 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện 23 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN. Qua thanh tra, phát hiện 12 đơn vị có vi phạm, đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Thực hiện đôn đốc thu hồi sau thanh tra, Thanh tra tỉnh đã tổ chức đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra của những năm trước và 9 tháng đầu năm 2019. Kết quả, đã thực hiện thu hồi được hơn 12,6/15,8 tỷ đồng phải thu hồi (đạt 79,8%).

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 4.461 lượt công dân; tiếp nhận 3.890 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh (tăng 367 đơn so với cùng kỳ năm 2018).

Các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện phân loại, xử lý 100% số đơn tiếp nhận. Đã giải quyết 152/195 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Thông qua giải quyết TC, đã thu hồi số tiền 22,4 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Gắn tiếp dân với giải quyết KN,TC

Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, ông Khánh cho biết, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền; duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân, luôn gắn tiếp dân với giải quyết KN,TC; tích cực tham mưu, giải quyết các đoàn khiếu kiện đông người.

Tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1642/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 nhận Bằng khen của Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Phương Hiếu

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó phát hiện những sơ hở về cơ chế chính sách, những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật.

Thanh tra tỉnh chủ động rà soát, theo dõi việc triển khai thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương để kịp thời tham mưu với UBND tỉnh xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2019.

Đồng thời, tổ chức khảo sát, nắm tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc hướng dẫn, điều phối kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh trong hoạt động thanh tra nhằm chống thất thu thuế, tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Phối hợp tốt với Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng…

Phương Hiếu